Kuntavaaliteemat 2021


Opiskelijat, perheet ja eläkeläiset:

Korona-aika on ollut haasteellinen monille lapsille,nuorille,aikuisille ja perheille niin henkisesti, kun taloudellisestikkin.

Työttömyys ja lomautukset ovat stressanneet monia ja lasten,nuorten ja aikuisten koulunkäynti on kärsinyt pitkään jatkuneen etäopiskelun ja korona tilanteen takia ja aiheuttanut opintojen keskeytymistä.

Monet eläkeläiset ovat myöskin joutuneet jäämään omiin koteihinsa, eivätkä välttämättä ole nähneet omia läheisiään pitkään aikaan.

Yksin asuvat ihmiset ovat myös jääneet ilman ystävien ja läheisten tukea omassa elämässään ja kokeneet syvää yksinäisyyttä.

Pienituloisten ja asunnottomien asema myös moninosin heikkeni korona-aikana ja kotihälytystehtävien määrä on korona-aikana kasvanut,ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona.

Itse olen huolissani maakunta- ja sote uudistuksesta, koska se tulee viemään paljon verotuloja pois Espoosta, sillä on myös vaikutuksensa siihen , miten Espoon terveydenhoitoa,turvallisuus ja pelastustoimintaa ja ikäihmisten palveluja jatkossa pystytään tuottamaan.

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja uhka syrjätymisestä on ollut läsnä jo ennen koronaa,mutta koronatilanne on vielä ennestään kärjistänyt näitä ongelmia.

Tämän takia koenkin todella tärkeäksi omissa kuntavaaliteemoissani painottaa matalan kynnyksen palveluiden tehostamista.Kenenkään ei tule jäädä yksin,kun oma elämäntilanne on vaikeimmillaan.

Näitä palveluita ovat esimerkiksi.

-velkaneuvonta ja asumisenpalvelut

-kriisipäivystys,mielenterveys- ja terveydenhoidonpalvelut

-lastensuojelu ja turvakodit

Koulukiusaamisen täytyy loppua, jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja opiskelu rauhaan. Kiusaaminen on pahimmillaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka jättää syvät arvet lapseen niin henkisesti kuin fyysisesti.Se täytyy saada loppumaan.

Jokaisella lapselle tulee myös olla mahdollisuus harrastaa ja edullista kerho ja harrastustoimintaa tulee olla tarjolla, jotta kaikki lapset saisivat yhteisöllisyyttä ja hyviä ystäviä ympärilleen.

Hyvin usein lähisuhde ja perheissä tapahtuva väkivalta jää pimentoon tai saattavat tulla viranomaisten tietoon liian myöhään. Raiskauksen tai vakavan väkivallan kohteeksi joutuminen jättää ihmiseen syvät traumat ja keskusteluapua tulee saada,kun sitä tarvitaan,sillä myös oikeusprosessit ovat usein pitkiä ja todella raskaita.

Espoon kaupungin tarjoamaa kohtuu hintaista vuokra-asumista ja muuta rakentamista tulee tukea,jotta uusia asukkaita,perheitä ja uusia työpaikkoja saadaan luotua Espooseen,sekä opiskelija-asuntojen määrään Espoossa tulee panostaa.

Asunnottomuuden poistamiseen tulee löytää keinoja ,jokaisella ihmisellä tulee olla koti.

Ikäihmisille tulee tarjota hyvät ja turvalliset vanhuudenpäivät ja oikeus pystyä itse vaikuttamaan asumismuotoonsa ja saamiinsa palveluihin ja saada hyvää ja luotettavaa hoitoa.


Sujuva arki ja turvallisuus:

Erityyppinen rikollisuus on kasvanut Suomessa ja poliisien resurssit menevät yhä enemmän hankalampien rikosten selvittämiseen.

Paikallinen turvallisuus luodaan kunnissa ja pelkästään poliisien resurssit eivät riitä turvaamaan paikkoja, missä ihmisiä liikkuu päivittäin paljon, kuten kauppakeskuksissa,sairaaloissa ja julkisessaliikenteessä esim. metroissa ja junissa.Näissä paikoissa yksityisen turvallisuusalan tekijöillä vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla on iso rooli erilaiseen häiriökäytökseen ja väkivaltatilanteisiin puuttumisessa,sekä ensiaputilanteissa.

Tämän takia yhteistyön pelastustoimen,poliisien ja yksityisen turvallisuusalan kanssa tulee olla saumatonta ja jatkuvasti kehittyvää.

Yhä useammin myös alaikäiset ja nuoret,sekä aikuiset kantavat hallussaan toisten ihmisten vahingoittamiseen soveltuvia esineitä ja yhä enemmän väkivaltaa työssään kohtaavat turvallisuusalalla työskentelevät henkilöt, ensihoitajat ja muu hoitohenkilökunta vahainkodeissa,terveysasemilla ja sairaaloissa.

Huono-osaisuus ja syrjäytyminen on yksi isoimpia riskejä turvallisuudelle,sillä se luo paljon lieveilmiöitä ympärilleen,tämän takia on niin tärkeää panostaa lapsiin,heidän varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, jotta he saisivat hyvän ja vakaan pohjan elämälleen rakentaa omannäköistään elämää.

Kaikenlaiselle kiusaamiselle,syrjinnälle ja häirinnälle koulu ja työelämässä tulee viheltää pelipoikki,sitä ei saa hyväksyä ,eikä sallia missään muodossa.Ketään ei saa jättää myöskään yksin mielenterveyden ongelmien ja muiden elämän haasteiden kanssa,vaan jokaisen tulee saada apua sitä tarvitessaan,sillä näillä on pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten elämässä.

Yritykset myös investoivat yhä enemmän organisaatio ja kyberturvallisuuden asioihin ja mielestäni myös kuntatasolla turvallisuus näkökulma on tärkeää ymmärtää,jotta ennaltaehkäiseviä toimia pystytään tekemään ajoissa,sekä myöskin varautumaan niihin paremmin.

Tämän lisäksi erialaisten palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti ja sujuvasti ja kävely- ja pyöräteiden,sekä ajoväylien kunnossapitoon tulee panostaa. Julkisenliikenteen yhteyksien tulee myöskin olla toimivia.

Espoossa on paljon kauniita ulkoilu ja luonto alueita,joista tulee myös huolehtia.

Työelämä ja yrittäjyys:

Korona-aika on tuonut yrittäjille,tapahtuma-alalle,sekä työntekijöille paljon haasteita,konkursseja,työttömyyttä ja lomautuksia.Tämän takia on todella tärkeää tukea yrittäjyyttä ja ihmisten työllisyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Monille velkaantuminen ja taloudellinen ahdinko on tullut konkreettisesti eteen, kun kaikki tulovirta on koronana rajoitusten aikana katkennut seinään. Tämän takia myöskin matalan kynnyksen velkaneuvontaa ja muuta neuvonta palvelua,sekä rahallista tukea uusien työntekijöiden työllistämiseen tulee suunnata yrittäjille.

Työttömyyden hoidon siirtyessä yhä enemmän kuntien vastuulle täytyy myöskin panostaa siihen, miten hyvin työpaikat ja työnhakijat kohtaavat toisensa.Monilla aloilla korkeaa osaamista haetaan, mutta toisaalta taas korkeasti koulutettuja on myöskin työttöminä,koska oman alan töitä ei löydy.

Espoo on moni kansallinen kunta,josta löytyy paljon kielitaitoa ja osaamista,jota pitäisi pystyä hyödyntämään ja integroimaan paremmin yritysten käyttöön.

Monet ulkomailta Suomeen tulevat korkeakouluopiskelijat valmistuttuaan lähtevät takaisin ulkomaille ja vievät oman osaamisensa mukananaan. Järjestelmä Suomessa on jäykkä, perheen ja uran yhteensovittaminen ja työn löytyminen valmistumisen jälkeen on haastavaa.

Espoolaisten korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä tulisikin tehostaa,jotta esim. työharjoittelujen ja lopputyöpaikkojen kautta mahdollisesti pystyttäisiin työllistämään ja vakinaistamaan vastavalmistuneita paremmin.

TE-palveluilla on tärkeä rooli työllistymisessä ja uudelleen kouluttautumisessa ja on tärkeää,että pystytään luomaan sellaiset puitteet,että pystyttäisiin löytämään työttämänä oleville mieleistä työtä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan,sekä tarjoamaan oman työkyvyn mukaista työtä,jos esimerkiksi oma terveys tai elämäntilanne asettaa tiettyja rajoitteita.

Maahanmuuttajien kielitaitoon ja integroimiseen tulee myös panostaa, jotta työllistyminen itseä kiinnostavalle alalle sujuisi,eikä väliinputojia tulisi,vaan jokainen löytäisi oman juttunsa opintojen ja työelämän parissa ja kokisi itsensä tärkeäksi osaksi Suomalaista yhteiskuntaa, jolle haluaa antaa oman osaamisensa ja panostuksensa.Taryne Kalima